ހުުޅުމާލެ ފޭސް 2 އަދި މާލެ ސިޓީގެ ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންގެ ފިސިބިލިޓީ ސްޓްޑީއަދި ކޮންސެޕްޓްޗުއަލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން

08 ޖެނުއަރީ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-PIDS7/471/2022/313
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
22 ޖެނުއަރީ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް