ހުޅުމާލެ އޮފީސް ބިލްޑިންގގެ ނަންބޯޑު ހަދާ ހަރުކުރުން – އެޑެންޑަމް 1

08 ޑިސެމްބަރު 2022

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-PIDS2/471/2022/308
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
19 ޑިސެމްބަރު 2022
ޑިޕާޓްމެންޓް:
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް