މިނިސްޓްރީއިން ގދ.ތިނަދޫ ޕަބްލިކްވޯރކްސް އޮފީސް އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

18 މޭ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/163
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
28 މޭ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް