މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ރީއެރޭންޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

01 ޖޫން 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/183
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
11 ޖޫން 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް