މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ 03 (ތިނެއް) i7 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

22 މޭ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/164
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
30 މޭ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް