މިނިސްޓްރީއަށް ޕްރޮޕަޓީ އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއެއް ޑިވެލޮޕްކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 މާރިޗު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/86
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
26 މާރިޗު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް