މިނިސްޓްރީގެ "ވޮލަންޓަރީ ނޭޝަނަލް ރިވިއު" ގެ ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ތަން، ސައުންޑް އަދި ކޭޓަރިންގ ހިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

21 މޭ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/165
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
23 މޭ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް