މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ އޭސީތައް 02 (ދެ) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަރާމާތު އަދި ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

19 މާރިޗު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/87
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
28 މާރިޗު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް