މިނިސްޓްރީއަށް އޮންލައިން ޕޯޓަލްސްގެ މެއިންޓެނެންސް އަދި ސަޕޯޓް ސާރވިސްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

07 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/301
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް