މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 ޖެނުއަރީ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/1/2023/11
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
02 ފެބްރުއަރީ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް