މިނިސްޓްރީއިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އޯރގަނައިޒްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 ޖެނުއަރީ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/1/2023/10
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
01 ފެބްރުއަރީ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް