މިނިސްޓްރީގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް ކަރަންޓު ވަޔަރު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

18 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/309
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް