މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އޭއީސީ ކަލެކްޝަން އަދި ޒޫމް ފޯ ބިޒްނެސް ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

21 މާރިޗު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/97
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
30 މާރިޗު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް