މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް


މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތައް


އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް


އެންމެ ފަހުގެ މަޝްރޫޢުތައް


... ރ. އިނގުރައިދޫ
ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

33,995,525 ރުފިޔާ

އަލްޓެކް މޯލްޑިވުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

681 ދުވަސް

... ށ. ޅައިމަގު
ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

56,321,095 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

746 ދުވަސް

... ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން

144,883,139 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

600 ދުވަސް

... ނ. ފޮއްދޫ
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

7,612,602 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

131 ދުވަސް

މަޝްރޫޢުތައް ނަންބަރުން


ޖުމްލަ

ކުރިއަށްދަނީ

ނިމިފައި

އެންމެ ފަހުގެ


ސޯޝަލް މީޑިއާ