މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް


މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތައް


އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް


އެންމެ ފަހުގެ މަޝްރޫޢުތައް


... ރ. ރަސްމާދޫ
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

11,683,201 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

105 ދުވަސް

... މ. މުލައް
މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

17,665,935 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

456 ދުވަސް

... އއ. ރަސްދޫ
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

7,998,302 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

330 ދުވަސް

... ނ. ފޮއްދޫ
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

7,612,602 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

131 ދުވަސް

މަޝްރޫޢުތައް ނަންބަރުން


ޖުމްލަ

ކުރިއަށްދަނީ

ނިމިފައި

އެންމެ ފަހުގެ


ސޯޝަލް މީޑިއާ