ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

No Packages Found

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Assistant Procurement Officer / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ/ އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
Engineer (Cancer Hospital Project) / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
ްއިންޖިނިއަރ (ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް) / އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓ
Project Manager (PM) / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (ޕީ.އެމް.) / 
Engineer (For Waste Management Component) for Provision of Water Supply, Sanitation and Solid Waste Management Project
އިންޖިނިއަރ (ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް) - ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި އިޢުލާން
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ އިނގެރޭސި އިޢުލާން
TOR (IUL)471-PIDS7/471/2020/49 MUDRP Civil Engineer – MWSC (Local) – English
ޓީ.އޯ.އާރ (IUL)471-PIDS7/471/2020/49 - އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) - އިނގިރޭސި
(IUL)471-PIDS7/471/2020/49 MUDRP Civil Engineer – MWSC (Local) – Request for Expression of Interest (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS7/471/2020/49 - އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) - ޝައުގުވެެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު (ދިވެހި)
(IUL)471-PIDS7/471/2020/49 MUDRP Civil Engineer – MWSC (Local) – Request for Expression of Interest (English)
(IUL)471-PIDS7/471/2020/49 - އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) - ޝައުގުވެެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު (އިނގިރޭސި)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/139 TOR – Engineer (Addu Development Project – Reclamation) – Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
(IUL)471-PIDS1/471/2020/139 ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖިނި އަރ - (އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިންހިއްކުން) - އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި އިޢުލާން
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ އިނގެރޭސި އިޢުލާން
(IUL)471-PIDS1/471/2020/138 TOR – Engineer (Addu Development Project – Road) – Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
(IUL)471-PIDS1/471/2020/138 ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖިނިއަރ - (އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގުހެދުން) - އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި އިޢުލާން
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ އިނގެރޭސި އިޢުލާން
(IUL)471-PIDS1/471/2020/137 TOR – Engineer (Addu Development Project – Reclamation) – Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
(IUL)471-PIDS1/471/2020/137 ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖިނިއަރ - (އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިންހިއްކުން) - އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި އިޢުލާން
ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ އިނގެރޭސި އިޢުލާން
TOR – Project Associate for NDMA – Local (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ޕްރޮޖެކްޓް އެސޯސިއޭޓް ފޮރ އެން.އެމް.ޑީ.އޭ - ލޯކަލް (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/26 – Project Associate for NDMA – Local (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/26 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮޖެކްޓް އެސޯސިއޭޓް ފޮރ އެން.އެމް.ޑީ.އޭ - ލޯކަލް (އިނގިރޭސި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/26 – Project Associate for NDMA – Local (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/26 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮޖެކްޓް އެސޯސިއޭޓް ފޮރ އެން.އެމް.ޑީ.އޭ - ލޯކަލް (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/27 – Electro Mechanical Engineer (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/27 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/27 – Electro Mechanical Engineer (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/27 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރ (އިނގިރޭސި)

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

No Packages Found
Downloads