ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement for Maldives Urban Development and Resilience Project – English
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުމަށް އޮފީސް އިކުއިޕްމެންޓާއި ފަރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިިޢުލާން - އިނގެރޭސި
Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement for Maldives Urban Development and Resilience Project – Dhivehi
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުމަށް އޮފީސް އިކުއިޕްމެންޓާއި ފަރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިިޢުލާން - ދިވެހި
Procedure for Administering Construction Sector Related Services by Ministry
މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
Covid-19 Safety Plan for Ministry 2020 2nd Amendment
ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Gulhifalhu Reclamation Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below, 17th April 2020. Public Consultation For Gulhifalhu Reclamation Project - Google Form
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Temporary Document Issue Policy
ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތީ އުޞޫލް

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Spatial Development Section)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސްޕާޝިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Economic Unit)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (އިކޮނޮމިކް ޔުނިޓް)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Social Unit)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސޯޝަލް ޔުނިޓް)
Job Advertisement – Director (EX1) (Compliance and Monitoring Section)
އިއުލާން - ޑިރެކްޓަރ (ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Assistant Civil Engineer (Infrastructure Department )
އިއުލާން - އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް )
Job Advertisement – Public Works Service Department / G.Dh Thinadhoo Unit
އިއުލާން - ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް / ގދ. ތިނަދޫ ޔުނިޓް
Job Advertisement – Public Works Service Department / H.Dh Kulhudhufushi Unit
އިއުލާން - ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޔުނިޓް
Job Advertisement – Architect – (CIDD)
އިޢުލާން - އާކިޓެކްޓް (ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ)
Job Advertisement – Driver-SS2 (Administrative Section)
އިޢުލާން - ޑްރައިވާ ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްސަން)
REOI-INTERNALAUDITOR / MALDIVES URBAN DEVELOPMENT AND RESILIENCE PROJECT
އާރް.އީ.އޯ.އައި - އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް /  މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް
TOR – INTERNALAUDITOR / MALDIVES URBAN DEVELOPMENT AND RESILIENCE PROJECT
ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް /  މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Administrative Officer (Contract – GS4) – Construction Industry Development Department / Quality Control Unit
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ - ޖީ.އެސް 4) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް
Surveyor (MS2) – Housing / Strata Scheme Registration Unit
ސަރވެޔަރ (އެމް. އެސް. 2) –ހައުސިންގ / ސްޓްރެޓަރ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

No Packages Found
Downloads