ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

MUDRP – MV-MONPI-153887-GO-RFB Bidding Information for the Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement
އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ  - MV-MONPI-153887-GO-RFB އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ފާރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ބިޑްކުރުމުގެ މައުލޫމާތު
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/39 – Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/39 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ފާރނީޗަރ (އިނގެރޭސި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/39 – Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/39 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ފާރނީޗަރ (ދިވެހި)
Bidding Information of the Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement for Maldives Urban Development and Resilience Project
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުމަށް އޮފީސް އިކުއިޕްމެންޓާއި ފަރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިިޢުލާނުގެ ބިޑްކުރުމުގެ މައުލޫމާތު
Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement for Maldives Urban Development and Resilience Project – English
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުމަށް އޮފީސް އިކުއިޕްމެންޓާއި ފަރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިިޢުލާން - އިނގެރޭސި

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

TOR-Asst.Procurement Officer – OFID
Planning Officer – NPD
Asst Planning Officer GS3 NPD
Assistant Procurement Officer (APO) – TOR
އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއޮމަންޓް އޮފިސަރ (އޭ.ޕީ.އޯ.) ޓީ.އޯ.އާރު - އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
Legal Officer (CS9-2) Corporate Department
ލީގަލް އޮފިސާރ (ސީ.އެސް.9) ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

No Packages Found
Downloads