ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

MUDRP – Maldives Housing Market Needs and Assessment Studies Survey
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް – މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ މާކެޓް ނީޑްސް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޓަޑީ އާއި ގުޅޭ
Request for Quotation – Procurement of Furniture and Fixtures for Kulhudhuffushi Harbour Expansion Project – Dhivehi
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފަރުނީޗަރ އެންޑް ފިކްސްޗަރ - ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - ދިވެހި
Request for Quotation – Procurement of Furniture and Fixtures for Kulhudhuffushi Harbour Expansion Project – English
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފަރުނީޗަރ އެންޑް ފިކްސްޗަރ - ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - އިނގެރޭސި
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/38 – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/38 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/38 – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/38 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (އިނގެރޭސި)
TOR – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސުލްޓަންސީ  ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
TOR – Consultancy To Develop Code Compliance Document For Building Code (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑެވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމެންޓްސް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/45 – Consultancy To Develop Code Compliance Document For Building Code (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/45 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންސަލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (އިނގެރޭސި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Architect (MS3) – CID Department / Construction Compliance unit
އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.3) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕްލައެންސް ޔުނިޓް
Public Relations Officer (MS2) – Coorporate Department / PR Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕީ.އާރް ސެކްޝަން
Public Relations Officer (MS1) – Coorporate Department / PR Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕީ.އާރް ސެކްޝަން
Administrative Officer (GS4) – Public Works Services Department / Transport and Thilafushi Operations unit
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.4) – ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ތިލަފުށި އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓް
Screening Result Sheet – Assistant Architect (MS2) IUL 123
ސްކީރިންގ މަރުޙަލާ ނަތީޖާ ޝީޓް، އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.2) އިއުލާން ނަންބަރު 123
Senior Administrative Officer (MS2) – Housing Department
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Senior Human Resource Officer (MS3) – Corporate Department / Human Resource Section
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.3) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
Administrative Officer (Contract) – Housing Department
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
Assistant Engineer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
Assistant Architect (MS2) – Housing Department / Housing Programs Development Section
އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.2) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
Assistant Civil Engineer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
Senior Portfolio Officer (MS3)
ސީނިއަރ ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ  (އެމް.އެސް.3 ) ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Human Resource Officer (MS2) – Corporate Department / HR Section
ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން
Portfolio Officer (Contract) – National Planning Department / Monitoring and Evaluation Section
ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ (ވަގުތީ) – ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް / މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Public Relation Officer (MS1)

 (MS1) އޭ2 ޝީޓް -  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Senior Administrative Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Downloads