ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Compliance Document for Maldives Building Code Clause F4: Safety From Falling (Draft)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ކޯޑުގެ ކްލައުސް އެފް4: ސޭފްޓީ ފްރޮމް ފޯލިންގް (ޑްރާފްޓް)
(IUL)471-CIDS1/471/2020/40 – Regarding Building Code Clause F4 Review
(IUL)471-CIDS1/471/2020/40 ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ ކްލައުސް އެފް4 ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ
MUDRP – MV-MONPI-153887-GO-RFB Bidding Information for the Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement
އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ  - MV-MONPI-153887-GO-RFB އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ފާރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ބިޑްކުރުމުގެ މައުލޫމާތު
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/39 – Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/39 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ފާރނީޗަރ (އިނގެރޭސި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/39 – Procurement of Office Equipment and Furniture Announcement (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/39 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ފާރނީޗަރ (ދިވެހި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-85 – Senior Projects Officer MS3 (Projects and Programs)
ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 3
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-84 – Planning Officer MS1 (Projects and Programs)
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-83- Planning Officer MS1 (Coordination)
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-82 – Director EX1 (Spatial Planning)
ޑިރެކްޓަރ - އީ.އެކްސް 1
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-81 – Assistant Project Officer GS4 (Coordination)
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ - ޖީ.އެސް 4
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-80 – Assistant Planner MS2 (Urban Development)
 އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ - އެމް.އެސް 2
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-79 – Assistant Planner MS2 (Spatial Planning)
އެސިސްޓެންޓް ޕުލޭނަރ - އެމް.އެސް 2
NPD- (IUL)471-CDS5-1-2020-78 – Assistant Director, Planning MS3 (Spatial Planning)
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ - އެމް.އެސް 3
A2 Admin Officer GS4 Administrative section
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 އަދި ޖީ.އެސް 4
Admin- (IUL)471-CDS5-1-2020-2 -Admin Officer GS3
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް3
ICT- (IUL)471-CDS5-1-2020-69 Director – EX1
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން - ޑިރެކްޓަރ 
ICT- (IUL)471-CDS5-1-2020-70 Computer programmer – MS1
ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ -  އެމްެއެސް 1
A2_sheet_MS3-Website
(MS3) އޭ2 ޝީޓް -   ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
Planning Officer (MS1)

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމްއެސް 1

Planning Officer (MS1)

ޕްލޭނިންގ  އޮފިސަރ - އެމްއެސް 1

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

No Packages Found
Downloads