ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Procurement of Hydraulic Extrication Tools (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްޓްރިކޭޝަން ޓޫލްސް (އިނގެރޭސި)
Procurement of Hydraulic Extrication Tools (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްޓްރިކޭޝަން ޓޫލްސް (ދިވެހި)
Contact Details & Guideline On Requiring The Ministry’s Services
މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނެގޮތާއި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭނެ ނަމްބަރުތައް
(IUL)471-CDS1/471/2021/18 – Guideline for Submitting Documents During Covid 19 Pandemic
- (IUL)471-CDS1/471/2021/18 ކޮވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހުޅުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
Annual Report 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
Request for Quotation (RFQ) – Supply of Office Equipment
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދި (އާރ.އެފް.ކިއު) - އޮފީސް އިކުޕްމެންޓް ސަޕްލައުކޮށްދިނުމަށް
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (Dhivehi)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފިސް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (English)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގިރޭސި)
MUDRP – Maldives Housing Market Needs and Assessment Studies Survey Contact Details
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް – މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ މާކެޓް ނީޑްސް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޓަޑީގެ ސާރވޭ ގައި ގުޅަން ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅޭ

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Engineer (MS3) – Public Works Service Department

އެންޖިނިއަރ(އެމް. އެސް. 3)- ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Engineer(MS3)- Public Works Service Department

އިންޖިނިއަރ ( އެމް. އެސް. 3)- ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Architect (MS3)- Construction Industry Development Department
އާކިޓެކްޓް (އެމް. އެސް. 3) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Senior Policy Officer(MS3)- National Planning Department
ސީނިޔާ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 3) - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – Dhivehi
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ -އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - ދިވެހި
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – English
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ -އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - އިނގެރޭސި
TOR – Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – Local (Full time)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސިވިލް އިންޖިނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް)
Public Relations Officer (MS2) – Coorporate Department / PR Section
ޕަބްލިްކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕީ.އާރ ސެކްޝަން
Public Relations Officer (MS1) – Coorporate Department / PR Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕީ.އާރް ސެކްޝަން
Assistant Director (MS3) – Corporate Department / General Administration unit
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Registration Officer (MS2) – CID Department / Professional Registration unit
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮފެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Assistant Engineer (MS2) – CID Department / Sustainability and Development unit
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ސަސްޓެނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
Engineer (Contract) – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – CID Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ބިލްޑިންގ އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓް
Assistant Engineer (MS2) – CID Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Architect (MS-3) / CIDD / Builders and Consultants Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ބިލްޑަރސް އެންޑް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Massakathu (SS-2) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 2) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director -CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1،އީ.އެކްސް 3 އަދި އީ.އެކްސް 5)
A2 Planning Officer (IUL)471-CDS5-1-2020-63
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1
A2 Admin Officer GS4 Administrative section
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 އަދި ޖީ.އެސް 4
A2_sheet_MS3-Website
(MS3) އޭ2 ޝީޓް -   ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
A2 Sheet – Security Officer (SS1-SS5) – (IUL)471-CDS5/1/2020/26

(SS1-SS5) އޭ2 ޝީޓް – ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

A2 Sheet – Assistant Director (MS3) – (IUL)471-CDS5/1/2020/25

 (MS3) އޭ2 ޝީޓް – އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Planning Officer (MS1)

އޭ2 ޝީޓް - ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އެމްއެސް 1

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2_sheet_EX1_EX3__EX5_Director
A2 Sheet – Graphics Designer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް -  ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ

Downloads