ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/38 – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/38 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (އިނގެރޭސި)
TOR – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސުލްޓަންސީ  ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
TOR – Consultancy To Develop Code Compliance Document For Building Code (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑެވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމެންޓްސް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/45 – Consultancy To Develop Code Compliance Document For Building Code (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/45 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންސަލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (އިނގެރޭސި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/45 – Consultancy To Develop Code Compliance Document For Building Code (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/45 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންސަލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (ދިވެހި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Contract Management Engineer (Local) / Maldives Urban Development and Resilient Project – English
ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (ލޯކަލް) / މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް - އިނގެރޭސި
Assistant Project Coordinator – Project Management Unit
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
TOR – Assistant Project Coordinator – Project Management Unit
ޓީ.އޯ.އާރ - އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
Driver (SS2) – Corporate Department / Administration Section
ޑްރައިވަރ (އެސް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Legal Officer (CS 9-2) – Corporate Department / Legal Section
ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ. އެސް 9-2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ލީގަލް ސެކްޝަން
Director (EX1) – Corporate Department / Information Communication Technology Section
ޑިރެކްޓަރ (އީ. އެކްސް. 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖީނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Engineer – Infrastructure Department
އިންޖީނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Architect (MS3) – Construction Industry Development Department / Construction Regulation & Standards Section
އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރަގިއުލޭޝަންސް އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ސެކްޝަން
Registration Officer (MS2) – Construction Industry Development Department / Professional Registration Unit
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮފެޝަނަލްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Engineer (MS3) – Construction Industry Development Department / Sustainability & Development Unit
 އިންޖީނިއަރ (އެމް.އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
Architect (MS3) – Construction Industry Development Department / Builders & Consultants Registration Unit
އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ބިލްޑަރޒް އެންޑް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Director (EX1) – Facilities Monitoring Section
ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) - ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
Masakkathu (SS2) – Facilities Monitoring Section
މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 2) - ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

No Packages Found
Downloads