ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/38 – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/38 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/38 – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/38 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (އިނގެރޭސި)
TOR – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސުލްޓަންސީ  ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
TOR – Consultancy To Develop Code Compliance Document For Building Code (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑެވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމެންޓްސް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Administrative Officer (Contract) – Construction Industry Development Department
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Architect (MS3) – Construction Industry Development Department
އާރކިޓެކްޓް(އެމް އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Assistant Procurement Officer (GS4) – Corporate Department / Procurement Section
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ(ޖީ. އެސް. 4) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް)
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – English
ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - އިނގެރޭސި
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – Dhivehi
ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - ދިވެހި
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Human Resource Officer (MS1) – Corporate Department / Human Resource Section
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
Job Advertisement – Portfolio Officer (MS2) (Monitoring and Evaluation Section)
އިއުލާން - ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ (މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Planning Analyst (MS2) (Spatial Development Section)
އިއުލާން - ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސްޕާޝިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Spatial Development Section)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސްޕާޝިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Economic Unit)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (އިކޮނޮމިކް ޔުނިޓް)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Social Unit)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސޯޝަލް ޔުނިޓް)

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

No Packages Found
Downloads