ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

MUDRP – Maldives Housing Market Needs and Assessment Studies Survey
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް – މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ މާކެޓް ނީޑްސް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޓަޑީ އާއި ގުޅޭ
Request for Quotation – Procurement of Furniture and Fixtures for Kulhudhuffushi Harbour Expansion Project – Dhivehi
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފަރުނީޗަރ އެންޑް ފިކްސްޗަރ - ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - ދިވެހި
Request for Quotation – Procurement of Furniture and Fixtures for Kulhudhuffushi Harbour Expansion Project – English
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފަރުނީޗަރ އެންޑް ފިކްސްޗަރ - ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - އިނގެރޭސި
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/38 – Supervision Consultancy For Hulhumale’ STP (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/38 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފޮރ ހުޅުމާލެ އެސް.ޓީ.ޕީ (ދިވެހި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Job Advertisement – Assistant Civil Engineer (Infrastructure Department )
އިއުލާން - އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް )
Job Advertisement – Public Works Service Department / G.Dh Thinadhoo Unit
އިއުލާން - ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް / ގދ. ތިނަދޫ ޔުނިޓް
Job Advertisement – Public Works Service Department / H.Dh Kulhudhufushi Unit
އިއުލާން - ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޔުނިޓް
Job Advertisement – Architect – (CIDD)
އިޢުލާން - އާކިޓެކްޓް (ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ)
Job Advertisement – Driver-SS2 (Administrative Section)
އިޢުލާން - ޑްރައިވާ ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްސަން)
REOI-INTERNALAUDITOR / MALDIVES URBAN DEVELOPMENT AND RESILIENCE PROJECT
އާރް.އީ.އޯ.އައި - އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް /  މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް
TOR – INTERNALAUDITOR / MALDIVES URBAN DEVELOPMENT AND RESILIENCE PROJECT
ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް /  މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Administrative Officer (Contract – GS4) – Construction Industry Development Department / Quality Control Unit
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ - ޖީ.އެސް 4) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް
Surveyor (MS2) – Housing / Strata Scheme Registration Unit
ސަރވެޔަރ (އެމް. އެސް. 2) –ހައުސިންގ / ސްޓްރެޓަރ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Terms of Reference for Transport Specialist
ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް ފޯ ޓްރާންސްޕޯޓް ސްޕެޝަލިސްޓް
Job Advertisement – Transport Specialist
އިޢުލާން - ޓްރާންސްޕޯޓް ސްޕެޝަލިސްޓް
TOR – Contract Management Engineer (Local) / Maldives Urban Development and Resilient Project
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (ލޯކަލް) / މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް
Contract Management Engineer (Local) / Maldives Urban Development and Resilient Project – Dhivehi
ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (ލޯކަލް) / މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ދިވެހި

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2_sheet_MS3-Website
(MS3) އޭ2 ޝީޓް -   ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
A2 Sheet – Security Officer (SS1-SS5) – (IUL)471-CDS5/1/2020/26

(SS1-SS5) އޭ2 ޝީޓް – ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

A2 Sheet – Assistant Director (MS3) – (IUL)471-CDS5/1/2020/25

 (MS3) އޭ2 ޝީޓް – އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Planning Officer (MS1)

އޭ2 ޝީޓް - ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އެމްއެސް 1

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2_sheet_EX1_EX3__EX5_Director
A2 Sheet – Graphics Designer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް -  ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ

A2 Sheet – Public Relation Officer (MS1)

 (MS1) އޭ2 ޝީޓް -  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Senior Administrative Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Downloads