ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (English)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގިރޭސި)
MUDRP – Maldives Housing Market Needs and Assessment Studies Survey Contact Details
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް – މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ މާކެޓް ނީޑްސް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޓަޑީގެ ސާރވޭ ގައި ގުޅަން ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅޭ
MUDRP – Maldives Housing Market Needs and Assessment Studies Survey
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް – މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ މާކެޓް ނީޑްސް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޓަޑީ އާއި ގުޅޭ
Request for Quotation – Procurement of Furniture and Fixtures for Kulhudhuffushi Harbour Expansion Project – Dhivehi
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފަރުނީޗަރ އެންޑް ފިކްސްޗަރ - ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - ދިވެހި
Request for Quotation – Procurement of Furniture and Fixtures for Kulhudhuffushi Harbour Expansion Project – English
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފަރުނީޗަރ އެންޑް ފިކްސްޗަރ - ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - އިނގެރޭސި

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Engineer
އިންޖިނިއަރ
TOR – Engineer
ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖީނިއަރ
Accounts Officer (MS1) – Corporate Department
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Compliance Officer (MS2) – Planning Department
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Masakkathu (SS1) – Public Works Services Department
މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1) - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
Senior Administrative Officer (MS1) – Construction Industry Development Department
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) –  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 2) –  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 2) –  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Architect (MS2) – Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 2) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Architect (MS3) – Construction Industry Development Department
އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Accounts Officer (MS1) – Corporate Department / Finance Section
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
Assistant Civil Engineer (MS2) – Infrastructure Department
އެސިސްޓަންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (އެމް އެސް2) - އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް އެސް 2) - އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – Infrastructure Department
އެސިސްޓަންޓް އިންޖިނިއަރ (އެމް އެސް 2) - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Accounts Officer(MS1) – Finance Section / Corporate Department
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް އެސް 1)  - ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Director -CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1،އީ.އެކްސް 3 އަދި އީ.އެކްސް 5)
A2 Planning Officer (IUL)471-CDS5-1-2020-63
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1
A2 Admin Officer GS4 Administrative section
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 އަދި ޖީ.އެސް 4
A2_sheet_MS3-Website
(MS3) އޭ2 ޝީޓް -   ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
A2 Sheet – Security Officer (SS1-SS5) – (IUL)471-CDS5/1/2020/26

(SS1-SS5) އޭ2 ޝީޓް – ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

A2 Sheet – Assistant Director (MS3) – (IUL)471-CDS5/1/2020/25

 (MS3) އޭ2 ޝީޓް – އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Planning Officer (MS1)

އޭ2 ޝީޓް - ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އެމްއެސް 1

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2_sheet_EX1_EX3__EX5_Director
A2 Sheet – Graphics Designer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް -  ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ

A2 Sheet – Public Relation Officer (MS1)

 (MS1) އޭ2 ޝީޓް -  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Senior Administrative Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Downloads