ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Consultancy to Develop Design and preparation of Tender Documents for Male’ Stormwater Management (Dhivehi)
ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް ޑިޒައިން އެންޑް ޕްރިޕެރޭޝަން އޮފް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ފޯ މާލެ ސްޓޯމްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް (ދިވެހި)
Request for Bids – Procurement of High-rise Equipment
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް
Procurement of High-rise Equipment (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Procurement of High-rise Equipment (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގެރޭސި)
Request for Bids – Procurement of Structural Firefighting and Hazmat Equipment
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ސްޓްރަކްޗަރަލް ފަޔަރފައިޓިންގ އެންޑް ހަޒްމަޓް އިކުއިޕްމަންޓް
Procurement of Structural Firefighting and Hazmat Equipment (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ސްޓްރަކްޗަރަލް ފަޔަރފައިޓިންގ އެންޑް ހަޒްމަޓް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Procurement of Structural Firefighting and Hazmat Equipment (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ސްޓްރަކްޗަރަލް ފަޔަރފައިޓިންގ އެންޑް ހަޒްމަޓް އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގެރޭސި)
Request for Bids – Procurement of Hydraulic Extrication Tools
ރިކްއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްޓްރިކޭޝަން ޓޫލްސް

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

No Packages Found

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

No Packages Found

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Assistant Engineer- CIDD
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ- ސީ. އައި. ޑީ. ޑީ
Heavy Load Driver – H.DH. Kulhudhuhfushi Unit
ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވާ – ހ.ދ. ކުޅުދުއްފުށި ޔުނިޓް
Assistant Project Coordinator – Project Management Unit
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ – ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
Procurement Officer (MS1) – Corporate Department / Procurement Section
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން
Assistant Engineer(MS2)- Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ(އެމް. އެސް. 2)- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Assistant Engineer(MS2)- Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ(އެމް. އެސް. 2)- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Monitoring and Evaluation Officer / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވަލުއޭޝަން އޮފިސަރ - އެގްޒީމް ބެންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
Engineer (Water and Sewerage) / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
އިންޖީނިއަރ (ފެނާއި ނަރުދަމާ) އެގްޒީމް ބެންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
Architect(MS3)- Construction Industry Development Department

އާކިޓެކްޓް(އެމް. އެސް. 3)- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Assistant Engineer(MS2)- Construction Industry Development Department

އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ(އެމް. އެސް. 2)- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Assistant Engineer(MS2)- Construction Industry Development Department

އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ(އެމް. އެސް. 2)- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Portfolio Officer(MS2) (contract) – Planning Department

ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ(އެމް. އެސް. 2) (ކޮންޓްރެކްޓް) – ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

Portfolio Officer(MS1) (contract) – Planning Department

ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ(އެމް. އެސް. 1) (ކޮންޓްރެކްޓް) – ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

Human Resource Officer (MS1) – Corporate Department / Human Resource Section

 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

Civil Engineer- Planning Department

ސިވިލް އެންޖިނިއަރ- ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

Screening Results Sheet – Senior Administrative Officer (MS2)
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް އެސް 2)
Screening Results Sheet – Assistant Civil Engineer (MS2)
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (އެމް އެސް 2)
A2 Sheet – Accounts Officer (MS1) / Corporate Department / Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Human Resource Officer (MS-1) / Corporate Department, Human Resource Section
އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Senior Policy Officer
އޭ - 2 ޝީޓް - ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, ICT Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Legal Officer (CS9-2) / Corporate Department, Legal Section
އޭ2 ޝީޓް - ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް9-2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ލީގަލް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Surveyor (MS2) / Housing Department, Strata Scheme Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - ސާރވެޔަރ (އެމް.އެސް2) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ސްޓްރޭޓާ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Driver (SS-2) / Corporate Department, Administrative Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑްރައިވަރ (އެސް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX1) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / Housing Department, Housing Data Collection Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް4) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ހައުސިންގ ޑާޓާ ކަލެކްޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Public Relations Officer (MS-2) / Corporate Department, Public Relations Section
އޭ2 ޝީޓް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Engineer (MS-3) / CIDD / Sustainability and Development Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
Downloads