ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Monitoring and Evaluation Officer / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
އެގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް  - މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން އޮފިސަރ
Terms of Reference – Assistant Project Coordinator – Project Management Unit
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
TOR – Project Director
ޓީއޯއަރ - ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ
Announcement – Project Director – Housing Department
އިއުލާން - ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ – ހައުސިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
TOR – Consultancy to Develop a Gender Equitable Guidelines for the National Disaster Management Authority
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް އަ ޖެންޑަރ އިކުއިޓަބަލް ގައިޑްލައިންސް ފޯ ދަ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
Consultancy to Develop a Gender Equitable Guidelines for the National Disaster Management Authority (English)
ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް އަ ޖެންޑަރ އިކުއިޓަބަލް ގައިޑްލައިންސް ފޯ ދަ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އިނގެރޭސި)
Consultancy to Develop a Gender Equitable Guidelines for the National Disaster Management Authority (Dhivehi)
ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް އަ ޖެންޑަރ އިކުއިޓަބަލް ގައިޑްލައިންސް ފޯ ދަ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ދިވެހި)
TOR – Consultancy to Develop Design and preparation of Tender Documents for Male’ Stormwater Management
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންސަލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް ޑިޒައިން އެންޑް ޕްރިޕެރޭޝަން އޮފް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ފޯ މާލެ ސްޓޯމްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް
Consultancy to Develop Design and preparation of Tender Documents for Male’ Stormwater Management (English)
ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑިވެލޮޕް ޑިޒައިން އެންޑް ޕްރިޕެރޭޝަން އޮފް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ފޯ މާލެ ސްޓޯމްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް (އިނގެރޭސި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

Dropbox Document Sender Details Slip
ޑްރޮޕްބޮކްސްއަށް ތަކެތި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް
Reference Check Form
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
Kushuge Record Balaa Form
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު
Civil Service Job Application Form
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
Curriculum Vitae (CV) Format
ވަނަވަރު ފޯމެޓް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Document Cover Slip
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Right to Information Form (English)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން)

Right to Information Form (Dhivehi)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި ބަހުން)

Dharubaaruge booking application form
ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

Velanaage Access Form
ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
Key Holder Application Form
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Engineer – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Engineer – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Engineer – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Project Director – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Project Director – Infrastructure Department
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Engineer (Water and Sewerage) / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
ގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް -  އިންޖިނިއަރ (ފެނާއި ނަރުދަމާ)
Screening Result Sheet – Human Resource Officer (MS1) / Corporate Department / Human Resource Section
ސްކްރީނިންގް ރިޒަލްޓް ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް  ސެކްޝަން
Senior Administrative Officer (MS2) – Corporate Department
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯރޕަރޭޓް ޑިޕަރޓްމަންޓް
Monitoring and Evaluation Officer / Indian Exim Bank Line of Credit Facility Project
 ގްޒިމް ބޭންކް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްމޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން އޮފިސަރ
 
Construction Officer- CIDD
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ- ސީ. އައި. ޑީ. ޑީ
Construction Officer- CIDD
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ- ސީ. އައި. ޑީ. ޑީ 
Construction Officer- CIDD
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ- ސީ. އައި. ޑީ. ޑީ

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

Portfolio Officer (MS1) (contract) – Planning Department (A2 sheet)
ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ(އެމް. އެސް. 1) (ކޮންޓްރެކްޓް) – ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
A2 Sheet – Assistant Director (MS3) / Corporate Department / Administrative Section
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް. އެސް 3) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Assistant Architect (MS2) / Housing Department
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް އާރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 4) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / Housing Department
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖ.ީއެސް 4) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Screening Result Sheet – Assistant Director (MS3) – Corporate Department/ Administration Section/ General Administration unit
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ - އެމް.އެސް 3 – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން/ ޖެނެރަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Screening Result Sheet – Senior Human Resource Officer (MS3) – Corporate Department/ Human Resource Section
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް / ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 3 – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
A2 Sheet – Assistant Procurement Officer (GS4) / Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ޖ.ީއެސް 4) / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2) / Corporate Department / Human Resource Section
އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Registration Officer (MS2) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Senior Administrative Officer (MS1) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Assistant Architect (MS2) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްސް (އެމް.އެސް 2) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
Screening Result Sheet – Planning Analyst (MS2) – National Planning Department
  ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް(އެމް.އެސް 2) –ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް - ސްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް
(IUL)471-CDS5/1/2021/98 – Masakkathu – Public Works Services Department
(IUL)471-CDS5/1/2021/98 - މަސައްކަތު - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
A2 Sheet – Director (EX1) / National Planning Department, Physical Planning Division / Compliance and Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ފިޒިކަލް ޕްލޭނިންގ ޑިވިޜަން / ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
Screening Results Sheet – Administrative Officer (Contract)
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
Downloads