ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Contact Details & Guideline On Requiring The Ministry’s Services
މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނެގޮތާއި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭނެ ނަމްބަރުތައް
(IUL)471-CDS1/471/2021/18 – Guideline for Submitting Documents During Covid 19 Pandemic
- (IUL)471-CDS1/471/2021/18 ކޮވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހުޅުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
Annual Report 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
Request for Quotation (RFQ) – Supply of Office Equipment
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދި (އާރ.އެފް.ކިއު) - އޮފީސް އިކުޕްމެންޓް ސަޕްލައުކޮށްދިނުމަށް
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (Dhivehi)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފިސް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

Dropbox Document Sender Details Slip
ޑްރޮޕްބޮކްސްއަށް ތަކެތި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް
Reference Check Form
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
Kushuge Record Balaa Form
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު
Civil Service Job Application Form
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
Curriculum Vitae (CV) Format
ވަނަވަރު ފޯމެޓް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Document Cover Slip
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Right to Information Form (English)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން)

Right to Information Form (Dhivehi)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި ބަހުން)

Dharubaaruge booking application form
ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

Velanaage Access Form
ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
Key Holder Application Form
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Screening Result Sheet – Assistant Architect (MS2) IUL 123
ސްކީރިންގ މަރުޙަލާ ނަތީޖާ ޝީޓް، އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.2) އިއުލާން ނަންބަރު 123
Senior Administrative Officer (MS2) – Housing Department
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Senior Human Resource Officer (MS3) – Corporate Department / Human Resource Section
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.3) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
Administrative Officer (Contract) – Housing Department
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
Assistant Engineer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
Assistant Architect (MS2) – Housing Department / Housing Programs Development Section
އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.2) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
Assistant Civil Engineer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
Senior Portfolio Officer (MS3)
ސީނިއަރ ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ  (އެމް.އެސް.3 ) ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Human Resource Officer (MS2) – Corporate Department / HR Section
ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން
Portfolio Officer (Contract) – National Planning Department / Monitoring and Evaluation Section
ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ (ވަގުތީ) – ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް / މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން
Civil Engineer (Contract) – National Planning Department / Monitoring and Evaluation Section
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (ވަގުތީ) – ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް / މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން
Director (Contract) – National Planning Department / Review and Reporting Section
ޑިރެކްޓަރ (ވަގުތީ) – ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް / ރިވިއު އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ސެކްޝަން
Senior Planning Analyst (MS3) – Planning Department
ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް، (އެމް.އެސް.3) ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް.
Screening Result Sheet – Director
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS-1) / Corporate Department, Human Resource Section
އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Senior Policy Officer
އޭ - 2 ޝީޓް - ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, ICT Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Legal Officer (CS9-2) / Corporate Department, Legal Section
އޭ2 ޝީޓް - ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް9-2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ލީގަލް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Surveyor (MS2) / Housing Department, Strata Scheme Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - ސާރވެޔަރ (އެމް.އެސް2) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ސްޓްރޭޓާ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Driver (SS-2) / Corporate Department, Administrative Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑްރައިވަރ (އެސް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX1) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / Housing Department, Housing Data Collection Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް4) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ހައުސިންގ ޑާޓާ ކަލެކްޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Public Relations Officer (MS-2) / Corporate Department, Public Relations Section
އޭ2 ޝީޓް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Engineer (MS-3) / CIDD / Sustainability and Development Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
A2 Sheet – Architect (MS-3) / CIDD / Builders and Consultants Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ބިލްޑަރސް އެންޑް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Massakathu (SS-2) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 2) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Downloads