ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Annual Report 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
Request for Quotation (RFQ) – Supply of Office Equipment
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދި (އާރ.އެފް.ކިއު) - އޮފީސް އިކުޕްމެންޓް ސަޕްލައުކޮށްދިނުމަށް
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (Dhivehi)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފިސް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (English)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގިރޭސި)
MUDRP – Maldives Housing Market Needs and Assessment Studies Survey Contact Details
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް – މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ މާކެޓް ނީޑްސް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޓަޑީގެ ސާރވޭ ގައި ގުޅަން ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅޭ

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

Reference Check Form
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
Kushuge Record Balaa Form
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު
Civil Service Job Application Form
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
Curriculum Vitae (CV) Format
ވަނަވަރު ފޯމެޓް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Document Cover Slip
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Right to Information Form (English)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން)

Right to Information Form (Dhivehi)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި ބަހުން)

Dharubaaruge booking application form
ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

Velanaage Access Form
ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
Key Holder Application Form
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Architect (MS3) – Construction Industry Development Department
އާރކިޓެކްޓް(އެމް އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Assistant Procurement Officer (GS4) – Corporate Department / Procurement Section
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ(ޖީ. އެސް. 4) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް)
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – English
ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - އިނގެރޭސި
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – Dhivehi
ސިވިލް އިންޖީނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - ދިވެހި
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Human Resource Officer (MS1) – Corporate Department / Human Resource Section
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
Job Advertisement – Portfolio Officer (MS2) (Monitoring and Evaluation Section)
އިއުލާން - ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ (މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Planning Analyst (MS2) (Spatial Development Section)
އިއުލާން - ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސްޕާޝިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Spatial Development Section)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސްޕާޝިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Economic Unit)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (އިކޮނޮމިކް ޔުނިޓް)
Job Advertisement – Senior Planning Analyst (MS3) (Social Unit)
އިއުލާން - ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް (ސޯޝަލް ޔުނިޓް)
Job Advertisement – Director (EX1) (Compliance and Monitoring Section)
އިއުލާން - ޑިރެކްޓަރ (ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން)

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Legal Officer (CS9-2) / Corporate Department, Legal Section
އޭ2 ޝީޓް - ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް9-2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ލީގަލް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Surveyor (MS2) / Housing Department, Strata Scheme Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - ސާރވެޔަރ (އެމް.އެސް2) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ސްޓްރޭޓާ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Driver (SS-2) / Corporate Department, Administrative Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑްރައިވަރ (އެސް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX1) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / Housing Department, Housing Data Collection Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް4) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ހައުސިންގ ޑާޓާ ކަލެކްޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Public Relations Officer (MS-2) / Corporate Department, Public Relations Section
އޭ2 ޝީޓް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Engineer (MS-3) / CIDD / Sustainability and Development Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
A2 Sheet – Architect (MS-3) / CIDD / Builders and Consultants Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ބިލްޑަރސް އެންޑް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Massakathu (SS-2) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 2) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director -CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1،އީ.އެކްސް 3 އަދި އީ.އެކްސް 5)
A2 Planning Officer (IUL)471-CDS5-1-2020-63
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1
A2 Admin Officer GS4 Administrative section
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 އަދި ޖީ.އެސް 4
Downloads