ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Request for Bids – Procurement of High-rise Equipment
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް
Procurement of High-rise Equipment (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Procurement of High-rise Equipment (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގެރޭސި)
Request for Bids – Procurement of Structural Firefighting and Hazmat Equipment
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ސްޓްރަކްޗަރަލް ފަޔަރފައިޓިންގ އެންޑް ހަޒްމަޓް އިކުއިޕްމަންޓް
Procurement of Structural Firefighting and Hazmat Equipment (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ސްޓްރަކްޗަރަލް ފަޔަރފައިޓިންގ އެންޑް ހަޒްމަޓް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Procurement of Structural Firefighting and Hazmat Equipment (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ސްޓްރަކްޗަރަލް ފަޔަރފައިޓިންގ އެންޑް ހަޒްމަޓް އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގެރޭސި)
Request for Bids – Procurement of Hydraulic Extrication Tools
ރިކްއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްޓްރިކޭޝަން ޓޫލްސް
Procurement of Hydraulic Extrication Tools (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްޓްރިކޭޝަން ޓޫލްސް (ދިވެހި)
Procurement of Hydraulic Extrication Tools (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްޓްރިކޭޝަން ޓޫލްސް (އިނގެރޭސި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

Dropbox Document Sender Details Slip
ޑްރޮޕްބޮކްސްއަށް ތަކެތި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް
Reference Check Form
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
Kushuge Record Balaa Form
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު
Civil Service Job Application Form
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
Curriculum Vitae (CV) Format
ވަނަވަރު ފޯމެޓް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Document Cover Slip
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Right to Information Form (English)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން)

Right to Information Form (Dhivehi)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި ބަހުން)

Dharubaaruge booking application form
ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

Velanaage Access Form
ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
Key Holder Application Form
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Engineer(MS3)- Public Works Service Department

އިންޖިނިއަރ ( އެމް. އެސް. 3)- ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Architect (MS3)- Construction Industry Development Department
އާކިޓެކްޓް (އެމް. އެސް. 3) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Senior Policy Officer(MS3)- National Planning Department
ސީނިޔާ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 3) - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – Dhivehi
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ -އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - ދިވެހި
Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – local (Full time) – English
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ -އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް) - އިނގެރޭސި
TOR – Civil Engineer for MWSC Implementation Cell – Local (Full time)
ޓީ.އޯ.އާރ - ސިވިލް އިންޖިނިއަރ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ (ލޯކަލް) (ފުލް ޓައިމް)
Public Relations Officer (MS2) – Coorporate Department / PR Section
ޕަބްލިްކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕީ.އާރ ސެކްޝަން
Public Relations Officer (MS1) – Coorporate Department / PR Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕީ.އާރް ސެކްޝަން
Assistant Director (MS3) – Corporate Department / General Administration unit
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Registration Officer (MS2) – CID Department / Professional Registration unit
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮފެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
Assistant Engineer (MS2) – CID Department / Sustainability and Development unit
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ސަސްޓެނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
Engineer (Contract) – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – CID Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ބިލްޑިންގ އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓް
Assistant Engineer (MS2) – CID Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް.2) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް
Architect (MS3) – CID Department / Construction Compliance unit
އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.3) – ސީ.އައި.ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް / ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕްލައެންސް ޔުނިޓް

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Assistant Procurement Officer (GS4) / Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ޖ.ީއެސް 4) / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2) / Corporate Department / Human Resource Section
އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Registration Officer (MS2) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Senior Administrative Officer (MS1) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Assistant Architect (MS2) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްސް (އެމް.އެސް 2) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
Screening Result Sheet – Planning Analyst (MS2) – National Planning Department
  ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް(އެމް.އެސް 2) –ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް - ސްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް
(IUL)471-CDS5/1/2021/98 – Masakkathu – Public Works Services Department
(IUL)471-CDS5/1/2021/98 - މަސައްކަތު - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
A2 Sheet – Director (EX1) / National Planning Department, Physical Planning Division / Compliance and Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ފިޒިކަލް ޕްލޭނިންގ ޑިވިޜަން / ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
Screening Results Sheet – Administrative Officer (Contract)
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
Screening Results Sheet – Senior Administrative Officer (MS2)
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް އެސް 2)
Screening Results Sheet – Assistant Civil Engineer (MS2)
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (އެމް އެސް 2)
A2 Sheet – Accounts Officer (MS1) / Corporate Department / Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Human Resource Officer (MS-1) / Corporate Department, Human Resource Section
އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Senior Policy Officer
އޭ - 2 ޝީޓް - ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
Downloads