ޑައުންލޯޑްސް

Announcement

އިޢުލާން

Contact Details & Guideline On Requiring The Ministry’s Services
މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނެގޮތާއި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭނެ ނަމްބަރުތައް
(IUL)471-CDS1/471/2021/18 – Guideline for Submitting Documents During Covid 19 Pandemic
- (IUL)471-CDS1/471/2021/18 ކޮވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހުޅުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
Annual Report 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
Request for Quotation (RFQ) – Supply of Office Equipment
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދި (އާރ.އެފް.ކިއު) - އޮފީސް އިކުޕްމެންޓް ސަޕްލައުކޮށްދިނުމަށް
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (Dhivehi)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފިސް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

Dropbox Document Sender Details Slip
ޑްރޮޕްބޮކްސްއަށް ތަކެތި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް
Reference Check Form
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
Kushuge Record Balaa Form
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު
Civil Service Job Application Form
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
Curriculum Vitae (CV) Format
ވަނަވަރު ފޯމެޓް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Document Cover Slip
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Right to Information Form (English)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން)

Right to Information Form (Dhivehi)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި ބަހުން)

Dharubaaruge booking application form
ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

Velanaage Access Form
ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
Key Holder Application Form
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

Construction Related Downloads

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Gulhifalhu Reclamation Project’s Environmental Monitoring Data

ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޓާ

Housing Related Downloads

ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Jobs

ވަޒީފާ

Screening Result Sheet – Director
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ
Engineer
އިންޖިނިއަރ
TOR – Engineer
ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖީނިއަރ
Accounts Officer (MS1) – Corporate Department
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Compliance Officer (MS2) – Planning Department
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Masakkathu (SS1) – Public Works Services Department
މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1) - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
Senior Administrative Officer (MS1) – Construction Industry Development Department
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) –  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 2) –  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 2) –  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Assistant Architect (MS2) – Construction Industry Development Department
އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 2) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Architect (MS3) – Construction Industry Development Department
އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Accounts Officer (MS1) – Corporate Department / Finance Section
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
Assistant Civil Engineer (MS2) – Infrastructure Department
އެސިސްޓަންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ (އެމް އެސް2) - އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް އެސް 2) - އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ޑިޕާރޓްމަންޓް
Assistant Engineer (MS2) – Infrastructure Department
އެސިސްޓަންޓް އިންޖިނިއަރ (އެމް އެސް 2) - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާރޓްމަންޓް

Civil Service Forms

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, ICT Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / CIDD
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ
A2 Sheet – Legal Officer (CS9-2) / Corporate Department, Legal Section
އޭ2 ޝީޓް - ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް9-2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ލީގަލް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Surveyor (MS2) / Housing Department, Strata Scheme Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - ސާރވެޔަރ (އެމް.އެސް2) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ސްޓްރޭޓާ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Driver (SS-2) / Corporate Department, Administrative Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑްރައިވަރ (އެސް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX1) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Administrative Officer (GS4) / Housing Department, Housing Data Collection Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް4) / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ހައުސިންގ ޑާޓާ ކަލެކްޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Public Relations Officer (MS-2) / Corporate Department, Public Relations Section
އޭ2 ޝީޓް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 2) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Engineer (MS-3) / CIDD / Sustainability and Development Unit
އޭ2 ޝީޓް - އެންޖިނިއަރ (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
A2 Sheet – Architect (MS-3) / CIDD / Builders and Consultants Registration Unit
އޭ2 ޝީޓް - އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 3) / ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ / ބިލްޑަރސް އެންޑް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
A2 Sheet – Massakathu (SS-2) / Facilities Monitoring Section
އޭ2 ޝީޓް - މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 2) / ފެސިލިޓީސް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
A2 Sheet – Accounts Officer (MS-1) / Corporate Department, Finance Section
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director (EX-1) / Corporate Department, Procurement Section
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
A2 Sheet – Director -CIDD
އޭ2 ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1،އީ.އެކްސް 3 އަދި އީ.އެކްސް 5)
A2 Planning Officer (IUL)471-CDS5-1-2020-63
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1
Downloads