ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަމީނީ މަގު، 20392

ފޯން:  3004300 | 4004700

secretariat@planning.gov.mv :އީމެއިލް

އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 8:00 ން 14:00 ށް

ތަކެތި އަދި ފައިސާ ބަލައިގަތުން

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 8:30 ން 13:30 ށް

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބިޔުރޯ

4004801  / 4004802

ps.bureau@planning.gov.mv

އިދާރީ ސެކްޟަން

4004757  / 4004762

administrative@planning.gov.mv

ބިއުރޯ މިނިސްޓަރސް

4004921 / 4004922

ministers.office@planning.gov.mv

ދަރުބާރުގޭގެ މާލަންތައް ހޯދުމަށް

4004760 / 4004761

secretariat@planning.gov.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

4004737 / 4004738

procurement@planning.gov.mv

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓް

4004786 / 4004789

media@planning.gov.mv

ވެލާނާގޭ ތަޅުދަނޑި ހޯދުމަށް

4004699

keyholder@planning.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

4004706 / 4004710

hr@planning.gov.mv

އިންފޯމޭޟަން ކޮމިއުނިކޭޟަން ޓެކްނޮލެޖީ ސެކްޟަން

4004929 / 4004919

ict@planning.gov.mv

ފައިނޭންސް ސެކްޟަން

4004756 / 4004727

finance@planning.gov.mv

ގާނޫނީ ސެކްޟަން

4004767 / 4004768

legal@planning.gov.mv

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

4004889 / 4004886

infrastructure@planning.gov.mv

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް

400947 / 4004946

4004934 / 4004936

planning@planning.gov.mv

spatial@planning.gov.mv

projects@planning.gov.mv

ކޮންސްޓްރަކްޟަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

4004806 / 4004807

construction@planning.gov.mv

ހައުސިންގ ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

4004981

ހައުސިންގ ސްކީމް

4004976

ބެނެފިޝިއަރީ

4004968

ސޯޝަލް ހައުސިންގ

4004794

މަގޭ ހިޔާވެހި

4004994

ޕަބްލިކް ވޯރކް ޑިޕާޓްމަންޓް

3020820 / 3020808

pwsd@planning.gov.mv

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތައް

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޯތޯރިޓީ

3004258

mlsa@planning.gov.mv

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

3033200

admin@dnr.gov.mv

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

3008400

info@stats.gov.mv

Contact