ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް

Construction Act

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

No Packages Found

Building Regulations

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

Regulation on registration of Building Consent Authorities (Amend 2)
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 2)

Registration Forms

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

No Packages Found

Sample Construction Permit Forms

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ތަކުގެ ނަމޫނާ

No Packages Found
CIDD