ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް

Construction Act

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

No Packages Found

Building Regulations

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

Regulation on submitting an appeal for a decision made through this Act

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

Material Testing Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

Material Import, Export Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

Material Import, Export Regulation (Amend 1)
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Construction Regulation for Islands and Lagoons with no Planning Regulation

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު

Regulation on registration of Building Consent Authorities
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Regulation on registration of Building Consent Authorities (Amend 1)
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Regulation on registration of Building Consent Authorities (Amend 2)
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 2)

Registration Forms

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

No Packages Found

Construction Permit Forms & Checklists

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި ޗެކްލިސްޓް

No Packages Found
CIDD