Construction Cost Index

CMI 2020 4th Quarter
ސީ.އެމް.އައި 2020  - ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރ
CMI 2020 3rd Quarter
ސީ.އެމް.އައި 2020  - ތިންވަނަ ކުއާޓަރ
CMI 2020 2nd Quarter
ސީ.އެމް.އައި 2020  - ދެވަނަ ކުއާޓަރ
CMI 2020 -1st Quarter
ސީ.އެމް.އައި 2020  - ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ
Construction Cost Index