އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސްތަށް

Construction Act

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Construction Act
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Building Regulations

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

Guideline for Consultant’s Registration- 2015
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސުލްޓަންޓުން ރަޖިސްޓްރީކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - 2015
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Construction Administrative Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

Construction Administrative Regulation (Amend 1)
ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Building Code

ބިލްންގް ކޯޑު

Construction Industry Practitioners Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު

Construction Contractors Regulation

ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

Construction Contractors Regulation (Amend 1)
ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Construction Site Health And Safety Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދު

Regulations Of Construction Materials and Materials Testing Facilities

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

Academic Regulation on Construction Sector Professional and Technical Programs

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު

Construction Industry Technical Association Regulation

އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

Regulation on submitting an appeal for a decision made through this Act

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

Material Testing Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

Material Import, Export Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

Material Import, Export Regulation (Amend 1)
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Construction Regulation for Islands and Lagoons with no Planning Regulation

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު

Regulation on registration of Building Consent Authorities
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Regulation on registration of Building Consent Authorities (Amend 1)
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Regulation on registration of Building Consent Authorities (Amend 2)
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 2)

Registration Forms

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

Consultants Project Experience Record Form
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސުލްޓަންޓުންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
Consultants Project Experience Record Form
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސުލްޓަންޓުންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
Application Form for Consultant Registration
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންސުލްޓަންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Application Form for Contractor Registration (CIDD-CR2019V1) – Dhivehi

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި)

Application Form for Contractor Registration (CIDD-CR2019V1) – English

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގެރޭސި)

Application Form for Project License (CIDD-CR(PL)2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Application Form for Project License (CIDD-CR(PL)2019V1) – English

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު (އިނގެރޭސި)

Practitioner Registration Form (CIDD-PRF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Practitioner Registration Form (CIDD-PRF(PE)2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ފޯމު (ދިވެހި)

Practitioner Registration Form (CIDD-PRF(PE)2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ފޯމު (ދިވެހި)

Building Consent Authorities Registration Form (CIDD-BCARF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Construction Industry Technical Association Registration Form (CIDD-CARF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Material Testing Laboratory Form (CIDD-MTLF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Material Import & Production Approval Form (CIDD-MIPAF2019V2) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Sample Construction Permit Forms

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ތަކުގެ ނަމޫނާ

Application Form for Building Usage for Special Uses
ވަކިކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
Application for Building Usage
އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Application for Other Construction Permits

އިމާރާތްކުރުމުގެ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

Application for Building Drawing and Construction Permits

އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

CIDD Downloads