ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް

Construction Act

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Construction Act
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Building Regulations

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

Guideline for Submitting Applications & Issuing Permits electronically under Construction Administrative Regulation
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް އިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ނަގާ ހުއްދަތަކަށް އެދޭނެގޮތާއި ހުއްދަ  ދޫކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލް
Guidelines on Continuing Professional Development
ސީ.ޕީ.ޑީ ގައިޑްލައިން
Construction Contractors Regulation (Amendment 3) under Construction Contractors Regulation – Amendment 1
އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު - އެމެންޑްމެންޓް 1
Construction Regulation for Island Planning (Amendment 1) under Construction Regulation for Islands and Lagoons with no Planning Regulation
ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި އިމާރާތް ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Construction Industry Practitioners Regulation (Amendment 1) under Construction Industry Practitioners Regulation
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Construction Contractors Regulation (Amendment 2) under Construction Contractors Regulation – Amendment 1
އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު - އެމެންޑްމެންޓް 1
Land Use Plan Report (Sample)
ބިނާވެށި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ރިޕޯރޓް (މިސާލު)
Construction Material Index
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ  އަގުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބްތައް
Guideline for Consultant’s Registration- 2015
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސުލްޓަންޓުން ރަޖިސްޓްރީކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - 2015
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Construction Administrative Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

Construction Administrative Regulation (Amend 1)
ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Building Code

ބިލްންގް ކޯޑު

Construction Industry Practitioners Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު

Construction Contractors Regulation

ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

Construction Contractors Regulation (Amend 1)
ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު (އިސްލާހު 1)
Construction Site Health And Safety Regulation

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދު

Regulations Of Construction Materials and Materials Testing Facilities

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

Academic Regulation on Construction Sector Professional and Technical Programs

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު

Construction Industry Technical Association Regulation

އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

Registration Forms

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

CPD Submission Form B
ސީ.ޕީ.ޑީ ސަބްމިޝަން ފޯމް- ބީ
CPD Submission Form A
ސީ.ޕީ.ޑީ ސަބްމިޝަން ފޯމް- އޭ
Architectural Drawing Approval Form (Type 1 of Building Foundation System Approval)
އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (ބާވަތް 1 ގެ އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް ފާސްކުރުން)
Consultants Project Experience Record Form
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސުލްޓަންޓުންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
Consultants Project Experience Record Form
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސުލްޓަންޓުންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
Application Form for Consultant Registration
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންސުލްޓަންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Application Form for Contractors Registration CIDD-CR2021V2 – Dhivehi
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް - CIDD-CR2021V2 (ދިވެހި)
Application Form for Contractors Registration CIDD-CR2021V2 – English
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް - CIDD-CR2021V2 (އިނގެރޭސި)
Application Form for Project License (CIDD-CR(PL)2020V2) – Dhivehi
އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި)
Application Form for Project License (CIDD-CR(PL)2020V2) – English

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު (އިނގެރޭސި)

Practitioner Registration Form (CIDD-PRF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Practitioner Registration Form (CIDD-PRF(PE)2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ފޯމު (ދިވެހި)

Practitioner Registration Form (CIDD-PRF(PE)2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ފޯމު (ދިވެހި)

Building Consent Authorities Registration Form (CIDD-BCARF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Construction Industry Technical Association Registration Form (CIDD-CARF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Material Testing Laboratory Form (CIDD-MTLF2019V1) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Material Import & Production Approval Form (CIDD-MIPAF2019V2) – Dhivehi

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)

Construction Permit Forms & Checklists

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި ޗެކްލިސްޓް

Checklist for Islands/Cities Except Male’ – Checklist B1-AC2
މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ ޗެކްލިސްޓް
Application form for Building Drawings & Construction Approvals – B1-BAPF01/2021V01
ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
Application Form for Building Usage for Special Uses
ވަކިކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
Application for Building Usage
އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
Construction Related Document Cover Slip
އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ ސްލިޕް
Application for Other Construction Permits

އިމާރާތްކުރުމުގެ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

Application for Building Drawing and Construction Permits

އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

CIDD