ޚަބަރު

މ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށާއި، ތ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އަދި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

މ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށާއި، ތ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އަދި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގއ. ދާންދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގއ. ދާންދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި