ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

18 hours ago
ލޮކްޑައުންގައި ޢާއިލާތަކަށް އެކުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާންލިބި ގުޅުންތައް ބަދަހިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުން އާދައަކަށް ހެއްދެވުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވި.
1 6
18 hours ago
ސުނާމީ ކާރިސާ އަދި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވެސް ފެނިގެންދިޔައީ، ވަކި ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުން ލިބޭ ޤުދުރަތީ ޙިމާޔަތްތެރިކަމެއް އޮތްކަންކަމަށާއި، ތަރައްޤީ ހޯދުމުގެ އެ ތަބީޢީގޮތް ދަމަހައްޓާން މުހިންމުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި.
2 7
18 hours ago
މާލޭގައި ބަލި ބޮޑަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ހިނދު، ބައެއް ފަހަރު މާލެއަށްވުރެން ރަށްރަށަށް މާ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވެސް އެބަހުރިކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މާލެއަށް ބަރޯސާވާން ޖެހުންކަމަށް ވިދާޅުވެ، ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރ އަލިއަޅުއްވާލެއްވި.
4
18 hours ago
ކޮވިޑު ރެސްޕޮންސްގައި އުޅުނު ވޮލިންޓިއަރުންގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރީ އަންހެނުންކަމަށާއި، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތުގައި ވެސް 80-90 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އަންހެނުންކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު މިނިސްޓަރ @AslamAslamtey ފާހަގަކުރެއްވި.
5
21 hours ago
Minister @AslamAslamtey joins Webinar of World Population Day 2020. This panel discussion focused on this year’s theme, “Putting the Brakes on Covid-19: How to safeguard the Health and Rights of Women and Girls Now?” https://t.co/p1iPmJGWNw
21 26

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Procedure for Administering Construction Sector Related Services by Ministry
މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below,  by 12th June 2020. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
Covid-19 Safety Plan for Ministry 2020 2nd Amendment
ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Gulhifalhu Reclamation Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below, 17th April 2020. Public Consultation For Gulhifalhu Reclamation Project - Google Form
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ