ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

5 hours ago
@MTCCPlc: ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

ޕްރެސް ރިލީޒް:
https://t.co/iPeALJZRVV https://t.co/1UBQZRKezr
50
6 days ago
@MTCCPlc: ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމައްޓަކައި 26 ޖުލައި 2020 ގައި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި. މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުަންވާ އީއައިއޭ ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ 16 ޖުލައި 2020ގައި. މި މަޝްރޫޢުއަށް 18.7 މިލިއަން ހަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. https://t.co/Gw4m7Tb7Iu
24
6 days ago
@MTCCPlc: ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ.

ޕްރެސް ރިލީޒް:
https://t.co/Skzrqd6lfg https://t.co/xEWuCulZ6Y
45
9 days ago
@presidencymv: #Livestream President delivers remarks on the occasion of the 55th Anniversary of Independence of Maldives https://t.co/Z4MbsO6C8f
105

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/21 – Communication Officer (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/21 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/21 – Communication Officer (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/21 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ (އިނގިރޭސި)
TOR – Communication Officer (Maldives Urban Development And Resilience Project)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/22 – Contract Management Engineer (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/22 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/22 – Contract Management Engineer (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/22 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (އިނގިރޭސި)

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ