ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

To protect our users from spam and other malicious activity, this account is temporarily locked. Please log in to https://twitter.com to unlock your account.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

TOR – Project Associate for NDMA – Local (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ޕްރޮޖެކްޓް އެސޯސިއޭޓް ފޮރ އެން.އެމް.ޑީ.އޭ - ލޯކަލް (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/26 – Project Associate for NDMA – Local (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/26 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮޖެކްޓް އެސޯސިއޭޓް ފޮރ އެން.އެމް.ޑީ.އޭ - ލޯކަލް (އިނގިރޭސި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/26 – Project Associate for NDMA – Local (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/26 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ޕްރޮޖެކްޓް އެސޯސިއޭޓް ފޮރ އެން.އެމް.ޑީ.އޭ - ލޯކަލް (ދިވެހި)
TOR – Consultancy to Develop Code Compliance Documents for Building Code (Maldives Urban Development And Resilience Project)
ޓީ.އޯ.އާރ - ކޮންސުލްޓަންސީ ޓު ޑެވެލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް (މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑެވެލޮޕމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއެންސް ޕްރޮޖެކްޓް)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/28 – Consultancy to Develop Code Compliance Documents for Building Code Announcement (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/28 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންސަލްޓަންސީ ޓު ޑިވަލޮޕް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަންޓް ފޮރ ބިލްޑިންގ ކޯޑް އިޢުލާން (އިނގެރޭސި)

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ