ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPHImv

Invalid or expired token.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Architect (MS3) – Construction Industry Development Department
އާރކިޓެކްޓް(އެމް އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Annual Report 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Assistant Procurement Officer (GS4) – Corporate Department / Procurement Section
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ(ޖީ. އެސް. 4) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ