ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

1 day ago
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން @MNACI_Maldivesއަށް ދޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް، ހަނދާނީ ފިލައެއްވެސް ވަނީ އަރުވާފައި. https://t.co/2r2jGl0c29
2 4
1 day ago
އޭގެ ބޭނުމަކީ ވޭތިވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކާމިޔާބުވި ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި.
1 day ago
މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރާއިރު، އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ދާއިރާގައި ވޭތިވި 5 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަދަލުގައި 10 އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް. https://t.co/ftF8GPNVwL
1
1 day ago
އަދި ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން މިހާރު ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރަނީ މި މަސައްކަތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ދައުރު ބޮޑުކުރުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި.
1 day ago
މި ސިމްޕޯސިއަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ @AslamAslamtey ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޓެންޑަރ މަރުހަލާ ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމަށް. https://t.co/ezvwRMw5z4
1

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

A2 Sheet – Human Resource Officer (MS2)

 (MS2) އޭ2 ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

A2 Sheet – Senior Administrative Officer (MS2)

(MS2) އޭ2 ޝީޓް = ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Legal Officer (CS9-2) Corporate Department

ލީގަލް އޮފިސާރ (ސީ.އެސް.9) ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ