ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

2 hours ago
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ދ. މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް @MTCCPlcއާ ހަވާލުކޮށްފި. 36,823,998.26 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 408 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. https://t.co/YQPICAemPf
10 14
4 days ago
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު، އައްޑޫ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން. https://t.co/h4rDyBuOoL
8 6
4 days ago
އޮފިޑް ފަންޑުގެ އެހީގައި މި އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/BK9J5NaNDy
21 30
5 days ago
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި.
އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 25,269,605.00 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެއް. https://t.co/zrq3efc10D
7 15
5 days ago
@TheOPECFund: #Maldives: Site visit to the sewerage facilities in Feydhoo and Maradhoo. To help raise the #health and living conditions of over 120,000 people, we financed the construction of #water supply and distribution networks as well as waste management centers on 49 islands. #SDG6 https://t.co/Lpq5sMEbLI
16

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Legal Officer (CS9-2) Corporate Department

ލީގަލް އޮފިސާރ (ސީ.އެސް.9) ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ