ޑައުންލޯޑްސް

އާންމު ފޯމުތަށް

ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

 

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް
ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް ފޯމްތަށް

(CIDD-CR/2019V1)ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
ކޮންސަލްޓެންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
CIDD-PRF/2019V1ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
CIDD-PRF(PE)/2019V1ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ފޯމު
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 

އެޑްވަޓައިސްމަންޓް އަދި ޓީ.އޯ.އާރު

ކޮންސަލްޓާންސީ ސަރވިސަސް ފޮރ ކޮންޑަކްޓިންގ ޑީޓެއިލްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑިޒައިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޮރ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޓް ކ.ތުލުސްދޫ، ށ.މިލަންދޫ، ޅ.ކުރެންދޫ، ޅ.އޮޅިވެލިފުށި، ހއ. އުލިގަމު، އދ.އޮމަދޫ

 

ވަޒީފާ އަދި ޓީ.އޯ.އާރު

(IUL)471-CDS5-1-2019-90 ޕްރޮޖެކްޓް އިންޖިނިއަރ
ޕްރޮޖެކްޓް އިންޖިނިއަރ ޓީ.އޯ.އާރު
(IUL)471-CDS5-1-2019-91 ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ
ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ ޓީ.އޯ.އާރު

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-114 އަރކިޓެކްޗަރަލް ކޮންސަލްޓަންޓް، އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޕްޝަލިސްޓް، ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
އަރކިޓެކްޗަރަލް ކޮންސަލްޓަންޓް ޓީ.އޯ.އާރު
އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް ޓީ.އޯ.އާރު
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޕްޝަލިސްޓް ޓީ.އޯ.އާރު
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ ޓީ.އޯ.އާރު

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-123 ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް އިޢުލާން
(IUL)471-CDS5-1-2019-123 ޕޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް ޓީ.އޯ.އާރ

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-121 ލީގަލް އޮފިސަރ
(IUL)471-CDS5-1-2019-122 ގްރަފިކް ޑިޒައިނަރ

 

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓާރ
(IUL)471-PIDS3/1/2019/124 އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓާރ ޓީ.އޯ.އާރ

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-149 ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (އާރކިޓެކްޓް، އިންޖިނިއަރ، ބިލްޑިންގް ސަރވިސް އިންޖިނިއަރ)
(IUL)471-CDS5-1-2019-149 ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (އާރކިޓެކްޓް، އިންޖިނިއަރ، ބިލްޑިންގް ސަރވިސް އިންޖިނިއަރ) ޓީ.އޯ.އާރު

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-157 ޑިރެކްޓަރ (ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ)
(IUL)471-CDS5-1-2019-158 ޑިރެކްޓަރ (ސީ.އައި.ޑީ.ޑީ)
(IUL)471-CDS5-1-2019-162 ޑިރެކްޓަރ (ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ)

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-154 ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-151 އެސިސްޓަންޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

 

471-CDS5-1-2019-159 އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނީޝަން
(IUL)471-CDS5-1-2019-153 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 

(IUL)471-CDS5-1-2019-160 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
(IUL)471-CDS5-1-2019-161 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
(IUL)471-CDS5-1-2019-143 އެސިސްޓަންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ
(IUL)471-CDS5-1-2019-155 އެސިސްޓަންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ

 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އޭ2 ފޯމް)