އަވަސް ހަބަރު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނެދަރލޭންޑްސް އެންޓަރޕްރައިސް އެޖެންސީ އަދި ކުވެއިތް ފަންޑް ފޮރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ " ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޓް ޏ.ފުވައްމުލައް" މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޑިނޭޓްކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ

ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ (ޕީ.ޑީ)- އިސްލާހްކުރެވިފައި

އިންޖިނިއަރ

ކޮންސަލްޓަންޓް

ސޮޕްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ – ޓީ.އޯ.އާރ

އެސިސްޓެންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓަންޓް އާކިޓެކްޓް - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓެކްނީޝަން - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ - ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓެކްނީޝަން - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނީޝަން - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ސީނިއަރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑިރެކްޓަރ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑިރެކްޓަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ޕްލޭނަރ - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް


ޑައުންލޯޑްސް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

ބިލްޑިންގް ކޯޑު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ އިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި އިމާރާތްކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ްއީ.އެސް.އޭ.އެމް.އެފް : މޯލްޑިވްސް އާބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ރެޒިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް

ފަހުގެ ހަބަރު